тест ,,Вятър ечи, Балкан стене’’

1. Кое твърдение НЕ е вярно?

Добри Чинтулов:

2. Кои са най-постоянните образи в Чинтуловата поезия?

3. Кого призовава лирическият герой на ,,Вятър ечи, Балкан стене”? Посочете НЕВЯРНОТО.

4. Кое твърдение за образа на Балкана във възрожденската литература НЕ е вярно?

Балканът е:

5. В името на какви ценности българите са призовани да въстанат? Посочете НЕВЯРНОТО.

6. По кой от изброените мотиви, типични за българската възрожденска литература, „Стани, стани, юнак балкански”’ се отличава от „Вятър ечи, Балкан стене’’?

7. Посочи вярното твърдение.

8. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението?

Стихотворението „Вятър ечи, Балкан стене’’.

9. Посочи вярното твърдение

Природната картина в стихотворението изразява:

10. Кой от образите, които традиционно се свързват с борбата за свобода, НЕ присъства в стихотворението „Вятър ечи, Балкан стене’’?

11. Кой от изброените мотиви, типични за българската възрожденска литература, НЕ е вложен във „Вятър ечи, Балкан стене’’?

12. Свържи думите.

  1. Балкан
  2. сън
  3. сабя
  4. мъжко сърце

А) робски застой

Б) храброст и висок дух

В) родна земя

Г) борба на живот и смърт

13. Коя от характеристиките НЕ се отнася за юнака от стихотворението?