Отечество любезно, как хубаво си ти

Отечество любезно, как хубаво си ти

 тест ,,Отечество любезно, как хубаво си ти!’’

1. Какъв смисъл влага Иван Вазов в думата ,,чужденци’’ в стихотворението ,,Отечество любезно, как хубаво си ти!’’?

2. С какво е сравнена родната природа в стихотворението ,,Отечество любезно, как хубаво си ти!’’?

3. Посочете НЕТОЧНИЯ отговор. Какви чувства вълнуват лирическия говорител в „Отечество любезно, как хубаво си ти!”?

4. Кои мотиви са общи за стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!’’ и ,,Хубава си, моя горо”?

5. Кой образ НЕ е от „Отечество любезно, как хубаво си ти!’’?

6. Върху какво НЕ размишлява героят в „Отечество любезно, как хубаво си ти!’’?

7. Кой израз НЕ внушава мисълта за разнообразието на родната природа?

8. Кой израз разкрива огорчението от непознаването и недооценяването на отечеството?

9. Към коя реторична фигура спада цитатът:

Кой има сила твойте картини да забрави?                       

10. Кои са двете основни чувства, с които е пропито стихотворението ,,Отечество любезно, как хубаво си ти”?

11. На кой ред НЯМА думи с преносно значение?

12. Какъв похват НЕ е използван при построяването на текста ,,Отечество любезно, как хубаво си ти”?

13. Кое твърдение НЕ е вярно?

Образът на родината в „Отечество любезно, как хубаво си ти!” е изграден с:

14. Кой мотив е застъпен в „Отечество любезно, как хубаво си ти!”?

15. Кой мотив НЕ е застъпен в стихотворението?

16. Кой е центърът на българския свят според „Отечество любезно, как хубаво си ти!”?

17. Коя от думите НЕ бихте посочили за синоним на „любезно”?

18. Какви тропи или фигури липсват в III строфа на стихотворението?

Отечество, не си ли достойно за любов?

Кой странник без въздишка може да те остави?

Кой има сила твоите картини да забрави?

Що нямаш ти? Що липсва под синий ти покров

в случай, че бог би искал Едемът да премести

и своя рай прекрасен при Емус да намести?

Отечество, не си ли достойно за любов?

19. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за съотечествениците на Вазов.

20. В кой ред липсва инверсия?

 

Отечество любезно, как хубаво си тире е г дд  дф с я р д

сs s s s s s s s. sа  s s s s s s s s. s s s s s sса бдвsд sйхт s s s s s s s s. s sд s s s s s s. s s аs s s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

www.kursovi-diplomni.com НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ й а в р е я е е р р тъф с дяа s s ЯВ С Д ГА ГАs s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5 s s  s s ФД  НЕМИЛИ НЕДРАГИ Ф Е Е 

Телефон: 0899 752186 s s s s s s в етъ х й а в р е  ее р р тъф дяа s s ЯВ

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС Д С АВ ВЯs s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s сцц ц

 АД С Д ГФ Е ВЕ Т ГБ СД Ф ФВЕ ФР ВЕГТЕ Г ДАСДФЖ АСДЦ Е д а с д ав р т

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС