ХУДОЖНИК

ХУДОЖНИК

 тест Художник

1. С какво художникът прави стаята „най-богата на света’’!

2. Какво художествено средство НЕ съдържа втора строфа на стихотворението „Художник”?

Колко гола беше, колко бедна

стаята с мъртвешките очи!

Към стените мълком той погледна

и по тях картини закачи.

3. Как се нарича повторението на подчертания глагол в четвърта строфа?

Закачи усмивки и простори,

облаци, деца и светлини,

закачи света и го затвори

в тези грозни четири стени.

4. С платната на художника стаята според текста е:

5. Как е представен художникът в стихотворението?

6. Какво изразно средство съдържа подчертаният стих?

Гледаха го със очи от влага,

от пирони, от пукнатини.

7. В кое словосъчетание всички думи са употребени с прякото си значение?

8. Коя е основната тема в стихотворението?

9. Символ на какво е празната стая в началото на ,,Художник’’?

10. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Какво е пространството в началото на ,,Художник’’?

11. Посочете НЕТОЧНИЯ отговор. Каква е мисията на художника според текста?

12. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. В „Художник” картините са:

13. В „Художник” е показано какво е животът без изкуството чрез образа на:

14. Стихотворението „Художник’’ започва с/със:

15. Символният образ на „прага’’ в стихотворението „Художник’’ е отправна точка към:

16. Посочете ГРЕШНОТО! Метафоричните детайли: „от влага, от пирони, от пукнатини’’, навяват.

 

Отечество любезно, как хубаво си тире е г дд  дф с я р д

сs s s s s s s s. sа  s s s s s s s s. s s s s s sса бдвsд sйхт s s s s s s s s. s sд s s s s s s. s s аs s s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

www.kursovi-diplomni.com НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ й а в р е я е е р р тъф с дяа s s ЯВ С Д ГА ГАs s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5 s s  s s ФД  НЕМИЛИ НЕДРАГИ Ф Е Е 

Телефон: 0899 752186 s s s s s s в етъ х й а в р е  ее р р тъф дяа s s ЯВ s s в етъ х й а в р е  ее р р тъф дяа s s ЯВ

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС Д С АВ ВЯs s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s сцц ц

 АД С Д ГФ Е ВЕ Т ГБ СД Ф ФВЕ ФР ВЕГТЕ Г ДАСДФЖ АСДЦ Е

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС