тест "Една българка"

1. Кое твърдение НЕ е вярно?

2. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението?

Срещата на баба Илийца с четника във II епизод е ...

Прочети откъса от разказа и от-говори на въпросите от 3. до 5. включително.

Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир. Клисурата на Искъра мълчеше плахо под тъмното небе; реката монотонно и жаловито шумтеше в дола и се губеше с глух тътен в завоя между високо надвесени скали. Насреща се тъмнееха канаристите стени ,,Бабините плазове
’’; те стояха мрачни и намусени със своите невидими сега черни дупки и самостойни обелиски, със задрямалите орли на върховете им. Спеше и манастирът, глух и пустинен.

4. Запиши по един синоним на думите плахо и монотонно, употребени в откъса от творбата.

плахо:
монотонно:

5. Отбележи НЕВЯРНОТО твърдение.

6. Каква е ролята на мотото (епиграфа) „Аферим, бабо, машаллах!’’?

7. Кой мотив НЕ присъства в разказа?

8. Свържи героя с характерното за него качество. Запиши срещу всяка буква съответната цифра.

A) хаджи Хасан ага

Б) баба Илийца

B) отец Евтимий

Г) бунтовникът

  1. всеотдайност
  2. егоизъм
  3. преданост на дълга към отечеството
  4. грубост

9. Свържи репликата от творбата с героя, който я произнася. Запиши срещу всяка буква съответната цифра.

A) „Къде носиш тоя червей?’’

Б) „Да те вземат рогатите!’’

B) „Тая пуста царщина тъй лесно ли се разсипва!’’

Г) „Кой е там?... Жена гаче вика.’’

  1. отец Евтимий
  2. ратаят Иван
  3. хаджи Хасан ага
  4. баба Илийца

10. Посочи на кого НЕ е противопоставена баба Илийца.

11. Кой елемент от сюжетното развитие на „Една българка“ е въведен с помощта на ретроспекцнята?

12. Коя дума трябва да се постави на мястото на многоточието, за да бъде вярно твърдението?

Отец Евтимий ……………….на смелата челопеченка баба Илийца.

13. В четвъртия епизод на „Една българка’’ повествователят

14. Кой ред правилно тълкува подчертаното в изречението от ,,Една българка” фразеологично словосъчетание?

Искърът шумеше страшно, тя видя отблясъка на тъмните му талази и мравки я попъплиха.   

15. Кое твърдение за сюжетните елементи на разказа НЕ е вярно?

16. Кое твърдение НЕ е вярно?

В разказа Илийца е въведена в първата част чрез:

17. Действията във втора част предхождат действията в първа част. Как се нарича този похват?

18. Защо Илийца обещава да помогне на непознатия момък? Посочи НЕВЯРНОТО.

19. Как е посрещната християнката в Черепишкия манастир? Посочете НЕВЯРНОТО.

20. Защо калугерът Евтимий нарича Илийца ,,луда”? Посочи НЕВЯРНОТО.

21. Кои качества на Илийца са най-пълно разкрити в четвърта част?

22. В кой момент от четвърта част Илийца рискува своя живот и живота на внучето си?

23. В кое действие на Илийца в пета част духовната ѝ сила достига своята кулминация?

24. Как НЕ може да бъде продължено изречението?

Пейзажът в началото на шеста част:

25. Кое е излишното?

Илийца е:

26. Кое твърдение НЕ е вярно?

Основните послания на разказа насочват към:

27. От коя част на разказа е цитатът?

,,Тя се изправи втрещена. Петлите все повече пропиваха в Лютиброд, на изток небето слабо се заздрачаваше, след час или два ще съмне’’

28. Кой цитат не е от разказа ,,Една българка”?

Leave a Comment