Немили-недраги, II глава от Иван Вазов

тест Немили-недраги II глава от Иван Вазов

Име
Имейл
Телефон
1. Кое твърдение за повестта ,,Немили - недраги” НЕ е вярно?

2. Кое е общото между ,,На прощаване в 1868 г.” и ,,Немили - недраги”?

3. За кого се отнася характеристиката: ,,млад момък на възраст до трийсет години,... с лице сухо, длъгнесто, жълтеникаво, с остра брада без косми”?

4. Кое определение се отнася за лирическото отстъпление?

5. Кое качество НЕ е характерно за Знаменосеца?

6. Кое название е НЕПОДХОДЯЩО за кръчмата на Странджата и ролята ѝ за хъшовете?

7. Защо Бръчков става хъш?

8. Какви изразни средства са подчертаните думи и израз?

,,Дунавът беше замръзнал; един дебел пласт лед беше облякъл като в ледена броня величествената река."

9. Какви художествени задачи си поставя Вазов при написването на повестта? Посочете НЕВЯРНОТО.

10. Коя от изброените особености се отнася за II глава от повестта „Немили-недраги’’?

11. Кое е вярното твърдение?

12. Кое твърдение е вярно?

В съня на Бръчков най-напред се появява образът на...

13. Кой от посочените детайл НЕ се отнася за облеклото на Странджата?

14. В лирическото отстъпление са вложени мисли, чувства и оценки на:

15. Посочи думата, която е употребена с преносно значение в изречението.

,,Душата им щеше изново да се трови пред вида на богатствата и великолепието, които на всяка стъпка им се мяркаха в хубавия румънски град."

16. Името на коя от следните исторически личности НЕ е споменато в текста на II глава?

17. По жанрова специфика Вазовата повест „Немили-недраги’’ е историческа, защото...

18. Кой от цитираните моменти е свързан с лирическото отстъпление в „Немили-недраги’’?

19. Как са наречени хъшовете във втора глава на повестта?

20. Кога хъшовете устройват концерта, цитиран в следното изречение?

,,Скоро концертът, устроен от тримата ………….. се усили още повече от гръмогласното ……………… на Македонски и от тънкото пискливо ……………… свирене на Странджата.”

Немили-недраги s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s д д д д д с ас д г х р т х р е я в ре е г дд  дф с я р д

сs s s s s s s s. sа  s s s s s s s s. s s s s s sса бдвsд sйхт s s s s s s s s. s sд s s s s s s. s s аs s s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

www.kursovi-diplomni.com НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ й а в р е я е е р р тъф с дяа s s ЯВ С Д ГА ГА

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5 s s  s s ФД  НЕМИЛИ НЕДРАГИ Ф Е Е 

Телефон: 0899 752186 s s s s s s в етъ х й а в р е  ее р р тъф дяа s s ЯВ

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС Д С АВ ВЯ

 АД С Д ГФ Е ВЕ Т ГБ СД Ф ФВЕ ФР ВЕГТЕ Г ДАСДФЖ АСДЦ Е АД С Д ГФ Е ВЕ Т ГБ СД Ф ФВЕ ФР ВЕГТЕ Г ДАСДФЖ АСДЦ Ехй хй ъу  г г

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС  АД С Д ГФ Е ВЕ Т ГБ СД Ф ФВЕ ФР ВЕГТЕ Г ДАСДФЖ АСДЦ Е