Немили-недраги С Д В Е Р Т Ъ У И О 6 s s s s s s вХГ ХГ ХГ ХГ  ХФ РТ ХГ е тъ х

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС

 тест Немили-недраги, I глава от Иван Вазов

Име
Имейл
Телефон
1. Коя дума е синоним на ,,народен” от текста?

2. Какъв жанр е произведението ,,Немили – недраги’’?

3. Коя от изброените особености се отнася за 1. глава от повестта ,,Немили – недраги’’?

4. Кое е вярното твърдение?

5. Кой от посочените детайли НЕ се отнася за Странджата?

6. На една от стените в кръчмата на Странджата има:

7. Свържeте описанията, означени с букви, с имената на героите, означени с цифри. Напишете в празното квадратче номера, на който съответства отговора.

а) „висок мъж с дребно и надупчено от шарката лице”
б) „млад человек с черно и нагърчено от преждевременна старост лице”
в) „мечтател, идеалист, ветреник’’
г) „най-старият, най-снажен”

  1. Странджата
  2. Бръчков
  3. Македонски
  4. Попчето

8. Напишете в празното квадратче номера, на който съответства отговора. Свържете срещу всеки цитат кой произнася думите:

а) „Насмалко щях та изпусна знамето. Там ме раниха.’’
б) „Но нека влезем в кръчмата, на която прозорчето светеше още през нощта.”
в) „Чорбаджията – исках му тая заран пари, но каза: утре ела.”

  1. повествователят
  2. Странджата
  3. неназован по име хъш

9. Свържете изразите, означени с букви, и изразите, означени с цифри, така че да се получат опозиционни двойки.Попълнете правилната цифра в квадратчето.

а) Браила пустее и изглежда потънала в зимен сън.
б) Кръчмата на Странджата е мизерно обзаведена.
в) Хъшовете будят съжаление, защото са бедни и измъчени на вид.
г) Най-старият в кръчмата е съдържателят, който дава подслон и храна на другите.

1) Една от стените в кръчмата е украсена с картини, представящи славни моменти от живота на Хаджи-Димитровата чета.
2) Най-младият в кръчмата е пристигнал току-що в Браила и изцяло зависи от милосърдието на хъшовете и особено на Странджата.
3) Кръчмата на Странджата е будна и оживена.
4) Хъшовете будят възхищение, защото са истински герои.

10. Кои от следните изрази НЕ е наименование на място в Браила, посещавано от българи?

 

Немили-недраги s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s д д д д д с ас д г х р т х р е я в ре е г дд  дф с я р д

сs s s s s s s s. sа  s s s s s s s s. s s s s s sса бдвsд sйхт s s s s s s s s. s sд s s s s s s. s s аs s s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

www.kursovi-diplomni.com НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ й а в р е я е е р р тъф с дяа s s ЯВ С Д ГА ГА

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5 s s  s s ФД  НЕМИЛИ НЕДРАГИ Ф Е Е 

Телефон: 0899 752186 s s s s s s в етъ х й а в р е  ее р р тъф дяа s s ЯВ

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС Д С АВ ВЯ

 АД С Д ГФ Е ВЕ Т ГБ СД Ф ФВЕ ФР ВЕГТЕ Г ДАСДФЖ АСДЦ Е

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС