LearN WitH FuN Пловдив

НВО – Организация на изпита

 • Влизане на учениците в училище срещу предоставяне на ученическа карта  и служебна бележка
 • Учениците заемат местата си в изпитните зали и им се раздават изпитните комплекти
 • Извършва се инструктаж на учениците срещу подпис
 • Начало на изпита

Важно ЗА НВО!

Анулира се  изпитната работа на ученик и съставя протокол за отстраняването му /с име на нарушителя, нарушението, кога е извършено/, подписан от директора и квестора, когато: ученикът пречи на нормалното протичане на изпита, като подсказва, преписва от хартиен носител или техническо устройство, или от работата на друг ученик; използва техническо средство за комуникация или изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им и се поставят знаци върху изпитната работа,или е написано собствено име на чернова или  белова.

 • Отстраненият от изпит ученик не се допуска до втория модул.
Изпитни комплекти за учениците
 • Голям хартиен плик, в който се запечатват изпитните работи;
 • Среден по големина хартиен плик, в който се запечатва листа за отговори след приключване на работата по първия модул;
 • Малък бял хартиен плик, в който се запечатва идентификационната бланка на ученика;
 • 3 листа за чернова, подпечатани с печата на РУО – Пловдив;
 • Лист за отговори за първия модул с идентификационната бланка;
 • Лист за отговори за втори модул;
 • Лист с формули по математика;
 • Тест, текст за преразказ по БЕЛ.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УЧЕНИКА 

НВО/ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

Преди започване на изпита за НВО/ прием след VII клас по БЕЛ и математика ученикът:

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;
 • Заема определеното му място.
 • Предава на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
 • Носи и ползва на изпит химикал със син цвят, а за изпита по математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • Изслушва инструктаж за работа по време на изпита, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната
 • Получава от квестор изпитните материали;
 • Под контрола на квесторите отделя идентификационната бланка от листа за отговори, попълва я четливо и я поставя в малкото пликче, без да го залепва.
 • не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не пречи на нормалното протичане на изпита, не подсказва и не преписва, не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • не напуска изпитната зала:
 • -по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;
 • -след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работи по допълнителния модул;
 • получава тестовете и започва работа след обявяване на началния час от квестора;
 • след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО поставя листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатва, след което го поставя в големия хартиен плик без да го запечатва;
 • ако ще работи по допълнителния модул, НЕ запечатва големия хартиен плик, а остава на мястото си до започване на втория модул, като:
 • за изпита по БЕЛ изслушва един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта.
Формат на провеждане на изпитите

—Изпитите по БЕЛ и по математика включват 2 модула и се провеждат под формата на тест като писмени.

—Изпитите се провеждат едновременно за всички ученици с времетраене 150 мин. и максимален брой точки – 100:

БЕЛ – 150 мин., 100 т.

–I модул (25 задачи за 60 минути) – 65 т.

–II модул (преразказ на неизучаван текст с дидактическа задача за 90 минути) – 35 т.

Математика – 150 мин., 100 т.

–I модул (16+4 задачи за 60 минути) – 65 т.

–II модул (2 практико-приложни+2 с разширен отговор за 90 минути) – 35 т.


СЛЕД ИЗПИТА:

 • Училището предоставя на всеки ученик служебна бележка с резултатите от изпитите чрез тест, генерирана от програмния продукт.
 • Служебните бележки са с изходящи номера и се дават срещу подпис на ученика върху копието, което остава в класьора към изходящия дневник.
 • При издаване на дубликат върху оригинала се поставя текст “ДУБЛИКАТ”.
Организационни въпроси

—Оценката за първия модул се изразява с качествен и с количествен показател и с брой точки; за втория модул – само с брой точки; общо за изпита НВО – в точки като сбор от двата модула.

НВО
НВО

—Всеки ученик, завършил успешно 7 клас, има право да участва в приема в 8 клас в неспециализираните училища по ДПП, независимо дали се е явил на НВО по БЕЛ и математика с изключение на приема по профили „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.

—Всеки ученик решава дали да работи по допълнителния модул в деня на изпита.

—За полагане на изпитите по БЕЛ и по математика учениците не подават  заявление.

—Резултатите от изпитите се вписват като текуща оценка – чл. 19, ал. 2 поради чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба №3/2003 г.

Балообразуване
за профилите без изпит за проверка на способностите:
 • общо 500 точки
 • от тях 100 – два предмета от СОО, изучавани в раздел А (ЗП) в точки задължителни елементи – НВО БЕЛ и НВО М (по 1, по 2 или по 3) (300-400)
 • елементи по решение на ПС – резултати от национален/областен кръг на олимпиади по предмети, по които няма НВО
 • I, II или III място на национален кръг на олимпиада по БЕЛ/М/ЧЕ = максимален резултат от НВО
за профилите с изпит за проверка на способностите:
 • 100 точки от два предмета от СОО, изучавани в раздел А (ЗП) в точки по скала
 • задължителни елементи – НВО БЕЛ и НВО М (по 1) (200 точки)
 • ИПС (по 2)
 • I, II или III място на първенства по ФВС = максимален резултат от ИПС
 • При = бал – сбора на оценките от балообразуващите в точки по скала
 • При = бал – средноаритметичната стойност от оценките от БЕЛ, ЧЕ, М, ИЦ, ГИ, БЗО, ФА, ХООС от раздел А (ЗП), превърнати в точки (Н11)
 • При = бал – над държавния план-прием
Полезни линкове
 • https://www.mon.bg/bg/100149 – изпитни варианти, давани през изминалите учебни години;
 • priem.mon.bg или 7klas.mon.bg – за подаване онлайн заявления за кандидатстване /адресите ще бъдат активни в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки/. Двата сайта ще работят едновременно и ще постъпват в една и съща система, т.е. независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.